Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Hakkında

Yüksekokulumuz, Mili Eğitim Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 847956 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 6/6/2013 tarih ve 2013/4945 sayılı kararı uyarınca Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olup faaliyetlerine başlamıştır.

Yüksekokulumuzda Öğrenim görmekte olan öğrencimiz bulunmamaktadır.

 

Misyon

Evrensel değerlere sahip ve çağdaş bilgi ile donanmış, yaratıcı, girişimci, mesleki açıdan yetkin, bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen, ahlaki değer ve toplumsal sorumluluk sahibi, eğitim ve hizmet alanındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiş, sorun çözme yeteneği gelişmiş ve iletişim becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.


Vizyon
Üniversitemizin amaç ve hedefleri doğrultusunda evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi kullanabilen, uygulamalı bilgi donanımına sahip bireyler yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet üreten, geleceğin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik, dinamik ve rekabetçi yaklaşımla bilimin ve teknolojinin izini süren, toplumsal ve yöresel ihtiyaçlara etkili çözümler üreten, iletişime ve değişime açık öncü bir okul olmaktır.

 

Eğitim ve Araştırma Alp Yapısı İçin Kullanılan Fiziki ve Sosyal İmkânlar

Günümüzde meslek kazandırması, bilimsel araştırma yapılması, eğitilmiş nitelikli insan gücü yetiştirilmesi, bilgi üretilmesi ve üretilen bilgilerin toplumla paylaşılması açılarından üniversitelerin önemi her geçen gün artmaktadır. Yaşadığımız dönemin en belirgin özelliklerinden birisi, değişimin çok hızlı yaşanmasıdır. Teknolojik, ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı ve etkileşimli değişim, ülkeleri ve bireyleri etkilemektedir. Küreselleşme koşullarında, rekabetin arttığı ve bireyin ön plana çıktığı bilgi toplumuna geçiş her alanda görülmektedir.

Rekabet edebilmenin en önemli öğelerinden biri yapılacak işin gerektirdiği nitelikte bilgi, beceri ve deneyime sahip eğitilmiş nitelikli insan gücüdür. Kullanılan teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun eğitilmiş nitelikli insan gücü olmadıkça rekabetçi olabilmek mümkün görülmemektedir. Rekabetin en önemli girdilerinden biri de bilgidir. Bu bilgi eğitilmiş nitelikli insan gücü tarafından üretilir ve üretimde kullanılır. Türkiye’de eğitilmiş nitelikli ara elemanların yetiştirildiği yer, bir yükseköğretim kurumu olan yüksekokullardır.                

Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak geliştirdiğimiz önerilerimiz uygulamaya geçirildiğinde, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’ndaki lisans eğitim-öğretim hizmetleri daha verimli, etkili, nitelikli ve kaliteli hale gelecek, bilimsel çalışmalar ve faaliyetlerde artışlar yaşanacak, kurumsallaşacak, oluşturulan “olumlu beraberlik iklimi” daha yüksek başarı olarak yansıyacaktır

 

Bölümler:

  1. İletişim Teknolojileri ve Medya Bölümü
  2. Muhasebe Bilgi Sistemleri Bölümü
  3. Müzecilik ve Kültürel Miras Yönetimi Bölümü
  4. Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
  5. Moda Tasarımı (Yenice Yerleşkesi)
  6. Balıkçılık Teknolojisi Bölümü
  7. Gıda Teknolojisi Bölümü
  8. Enerji Yönetimi Bölümü

 

İletişim

E-posta : cuby@comu.edu.tr
Adres : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Terzioğlu Kampüsü 17020 Çanakkale - TÜRKİYE

45.425

Öğrenci

1.579

Akademik Personel

393

Program

39

Akademik Birim